Kredyt mieszkaniowy a rozpad małżeństwa

Rozpad małżeństwa zakończony rozwodem jest doświadczeniem bardzo przykrym. Do tego może on skomplikować życie w przypadku, kiedy przed rozwodem małżonkowie zaciągnęli wspólnie kredyt mieszkaniowy.

Co na ten temat mówi prawo?

Podział majątku, który przeprowadzają małżonkowie po rozwodzie nie jest dla banku istotny. Wspólnie zaciągnięte przez małżonków kredyty, czy inne zobowiązania finansowe nie są objęte tym podziałem. Mimo więc ustania małżeństwa dla banku nadal pozostają współkredytobiorcami i muszą spłacać raty kredytu regularnie. Każdy z małżonków ma obowiązek kredyt spłacać, a w razie, kiedy tego nie robią, ma prawo zażądać, aby być spłacany wspólnie przez małżonków, albo tylko przez jednego z nich. Takie postępowania ma banku ma uzasadnienie w zapisach kodeksu cywilnego.

Co mogą zrobić rozwiedzione pary?

Najlepszym rozwiązaniem jest dojście do porozumienia. Porozumienie to powinno być zawarte pomiędzy byłymi małżonkami za zgodą banku. W związku z tym porozumieniem pozostały do spłacenia kredyt zostanie przejęty przez jednego z byłych małżonków. Jeżeli takie porozumienie zostanie zawarte, to bank będzie musiał sporządzić stosowny aneks do wcześniej zawartej umowy kredytowej.

Skutki przeniesienia kredytu na jednego ze współmałżonków

Aby przeniesienie kredytu było możliwe nie wystarczy jedynie dojście do porozumienia pomiędzy małżonkami. Bank musi sprawdzić bowiem, jaką zdolność kredytową posiada osoba, na którą kredyt został przeniesiony. Dopiero po sprawdzeniu zdolności kredytowej bank może sporządzić aneks do umowy. W przypadku, kiedy zdolność kredytowa ulega zmniejszeniu, konieczne będzie odpowiednie zabezpieczenie. Najczęściej banki stosują poręczenie osoby trzeciej lub ustanawiają hipotekę na nieruchomości. Jeśli nie będzie możliwe ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia przeniesionego kredytu, bank ma prawo rozwiązać wcześniej zawartą umowę kredytową. Do rozwiązania umowy w takim przypadku bank stosuje tryb nadzwyczajny.

Jeśli małżonkowie nie dojdą do porozumienia to jedynym rozwiązaniem jest sprzedaż nieruchomości.